Προσφυγή Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών

Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατόπιν υποβολής ενυπόγραφης αναφοράς, στον Συνήγορο του Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html). Η αναφορά υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών αφότου ο καταναλωτής έλαβε γνώση της καταναλωτικής διαφοράς.
 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία ΑΧΑ Ασφαλιστική ΑΕ, Μιχαλακοπούλου 48, 11528 Αθήνα, Τηλ: 210 726 8000, FAX: 210 726 8121, Α.Φ.Μ.: 094005265 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε:12850/5/Β/86/30 Γ.Ε.ΜΗ:232201000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος