Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιµοποιούµε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα. Σας παρακαλούµε να διαβάσετε µε προσοχή την παρούσα δήλωση.

1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας
Η Generali Hellas Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία (η «Generali») θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη παρακάτω διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 80 96 100, https://www.generali.gr/el/epikoinwnia/. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) μας με επιστολή στη διεύθυνση της Generali με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mail: compliance.dataprotection@generali.gr.

2. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας
Η Generali θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα:
1. για την εκτίµηση (underwriting), αντασφάλιση, και διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου και τον καθορισµό του ασφαλίστρου
2. για τη σύναψη, έκδοση και διαχείριση του ασφαλιστηρίου
3. για την παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων του ασφαλιστηρίου σας, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης, του ελέγχου και του διακανονισµού της ασφαλιστικής αποζηµίωσης σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου
4. για να σας ενηµερώσει για θέµατα που αφορούν στο ασφαλιστήριό σας (ανανέωση, προθεσµία εξόφλησης, κλπ.) και για να ζητήσει πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες της Generali
5. για τη συµµόρφωση της Generali µε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών, της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
6. για την καταπολέµηση της ασφαλιστικής απάτης
7. για την εμπορική προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων της Generali.
Στις περιπτώσεις 1), 2) και 3) ανωτέρω, νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εκτέλεση των αναγκαίων προσυμβατικών ενεργειών και η εκπλήρωση των όρων του ασφαλιστηρίου σας, εάν αυτό καταρτιστεί (άρθρο 6 § 1 (β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Στις περιπτώσεις 4) και 6) ανωτέρω, η επεξεργασία γίνεται στη βάση της διάταξης του άρθρου 6 § 1 (στ) του ΓΚΠΔ, για την ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων της Generali. Στην περίπτωση 5) ανωτέρω, νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 6 § 1 (γ) του ΓΚΠΔ), ενώ, τέλος, στην περίπτωση 7), νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 § 1 (α) του ΓΚΠΔ).

3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε
Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η Generali θα επεξεργαστεί:
1. Τα στοιχεία ταυτοποίησής σας (ονοµατεπώνυµο, ΑΔΤ, δίπλωμα οδήγησης, ΑΦΜ, κλπ.)
2. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.)
3. Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN) ή της πιστωτικής κάρτας σας
4. Τα στοιχεία του οχήματός σας (αριθμός κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας)
5. Τυχόν άλλα δεδομένα που η Generali τηρεί στο αρχείο της, από προηγούµενες συναλλαγές µαζί σας
6. Τυχόν άλλα δεδομένα σχετικά με παρελθούσες ή παρούσες ασφαλίσεις του οχήματός σας ή αποζημιώσεις σας που τηρεί στο αρχείο της η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας
7. Τυχόν δεδομένα υγείας σας σε περίπτωση που έχετε επιλέξει κάλυψη προσωπικού ατυχήματος (και επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος)
Αποκτήσαμε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν είτε απευθείας από εσάς είτε μέσω της ALPHA BANK Α.Ε.
Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, η Generali θα σας ζητήσει επιπλέον στοιχεία που θα αφορούν το συμβάν και τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτό συνέβη καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά.
Στις περιπτώσεις αναγγελίας ζημιάς του κλάδου αυτοκινήτων, η Generali επιπλέον θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων που θα έρθουν σε γνώση της λόγω ατυχήματος στο οποίο τα πρόσωπα αυτά είναι εμπλεκόμενα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων υγείας τους σε περίπτωση που υποστούν σωματικές βλάβες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Generali είναι αναγκαία προς το σκοπό της εκτίμησης και του ελέγχου του αιτήματος αποζημίωσης.

4. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας
Μπορεί να µοιραστούµε προσωπικά δεδοµένα σας µε εξωτερικούς οργανισµούς όπως: µε τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή σας και με έναν εξουσιοδοτημένο πραγµατογνώµονα, σε περίπτωση προασφαλιστικού ελέγχου του οχήματός σας ή/και με έναν εξουσιοδοτημένο πραγματογνώμονα/ιατρό σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου. Θα διαβιβάσουμε, επιπλέον, μη ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα προς τους συνεργάτες μας που παρέχουν τηλεφωνική εξυπηρέτηση για την παροχή των υπηρεσιών και των καλύψεων που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, όπως για παράδειγμα την κάλυψη οδικής βοήθειας, φροντίδας ατυχήματος και την κάλυψη θραύσης κρυστάλλων (εάν παρέχονται αυτές οι καλύψεις). Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματός σας, θα διαβιβάσουμε μη ευαίσθητα δεδομένα σας στο συνεργάτη μας για την εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας του.
Επιπλέον, θα διαβιβάσουμε στοιχεία σας στο Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, η οποία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, τηρεί Αρχείο προσωπικών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων για τα ασφαλισμένα οχήματα και τα υπ’ αυτών προκαλούμενα ατυχήματα. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα συλλεγόμενα από την Υ.Σ.Α.Ε. στοιχεία, τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον χρόνο τήρησης αυτών περιλαμβάνονται στη σχετική Ενημέρωση που είναι διαθέσιμη στα γραφεία (Ξενοφώντος 10, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57) και στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας (www.eaee.gr).
Σε περίπτωση ατυχήματος με όχημα ασφαλισμένο σε ασφαλιστική εταιρεία που συμμετέχει στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών, θα μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα, ακόμη και τον πλήρη φάκελο του ατυχήματος, με την ασφαλιστική εταιρεία του άλλου οχήματος. Σε περίπτωση ατυχήματος στο εξωτερικό ή με αλλοδαπό όχημα, θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας και με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης Μπορεί, επίσης, να µοιραστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα µε τη μητρική εταιρία των εταιριών του Οµίλου Generali, άλλες εταιρίες του Οµίλου Generali, καθώς και µε συνεργαζόµενες αντασφαλιστικές εταιρίες. Η Generali έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται µόνο τα απολύτως αναγκαία δεδοµένα και να εξασφαλίζεται η νοµιµότητα της επεξεργασίας. 
Η Generali δεν πρόκειται να αποκαλύψει µε οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδοµένα σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος το οποίο δε σχετίζεται µε το ασφαλιστήριό σας και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νοµοθεσία ή από νόµιµο αίτηµα ή εντολή δηµόσιας αρχής. Η Generali δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδοµένο σε τρίτους για χρήση σε εµπορικές προωθητικές ενέργειες, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

5. Γιατί απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας
Η συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων σας είναι αναγκαία για τη σύναψη και τη λειτουργία του ασφαλιστηρίου. Εάν δεν παράσχετε τα Προσωπικά Δεδοµένα σας, δυστυχώς, η Generali δεν δύναται να προβεί στη σύναψη του ασφαλιστηρίου ή/και στην παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που αυτό προβλέπει. Απαιτείται επίσης για τη συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών.

6. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα
Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώµατα αναφορικά µε τα Προσωπικά Δεδοµένα σας: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου, Διαγραφής, Περιορισµού και Εναντίωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Generali (www.generali.gr). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μέσω της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο compliance.dataprotection@generali.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία.

7. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.

8. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας
Θα διατηρήσουµε και θα επεξεργαζόµαστε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστηµα το ασφαλιστήριό σας είναι σε ισχύ και µέχρι είκοσι έτη µετά τη λήξη ισχύος του για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν η νοµοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση µη σύναψης του ασφαλιστήριου, θα διατηρήσουµε τα Προσωπικά Δεδοµένα σας µέχρι και για πέντε έτη.

9. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
Για την εκτίμηση της αίτησης για ασφάλιση θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με αυτοματοποιημένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία θα εξετάσει την αίτηση ασφάλισης με βάση τους κανόνες ανάληψης κινδύνου της Generali και θα εκδώσει μια συγκεκριμένη πρόταση ασφάλισης. Η συγκεκριμένη αυτοματοποιημένη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση αλγορίθμων, βασίζεται σε μαθηματικές/στατιστικές αναλύσεις των κρίσιμων από την άποψη της ασφαλιστικής τεχνικής παραμέτρων, που στοχεύουν στη σωστή αξιολόγηση του υπό ανάληψη κινδύνου και στον καθορισμό του κατάλληλου αναλογικού ύψους ασφαλίστρου (όπως ενδεικτικά της ηλικίας του κυρίως οδηγού, του χρόνου λήψης της άδειας ικανότητας οδήγησης, της τοποθεσίας της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου). Σε σχέση με αυτή την Επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε οποιαδήποτε απόφαση, εάν αυτή η απόφαση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παράγει έννομα αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζει σημαντικά. Δικαιούστε, επίσης να διατυπώσετε την άποψή σας επ’ αυτής της απόφασης, να ενημερωθείτε για την αιτιολογία αυτής και να αμφισβητήσετε το περιεχόμενό της. Για την άσκηση όλων των προαναφερόμενων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο email: compliance.dataprotection@generali.gr, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα, υπόψιν του αρμόδιου Τμήματος/Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων).


 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία Generali Hellas Α.Α.Ε., Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 117 45 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 941401000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος.