Προσφυγή Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών

Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατόπιν υποβολής ενυπόγραφης αναφοράς, στον Συνήγορο του Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html). Η αναφορά υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών αφότου ο καταναλωτής έλαβε γνώση της καταναλωτικής διαφοράς.
 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία Generali Hellas Α.Α.Ε., Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 117 45 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 941401000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος.