Δικαίωμα Εναντίωσης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε περίπτωση που κατά την παραλαβή του ασφαλιστηρίου διαπιστωθεί παρέκκλιση των στοιχείων του ασφαλιστηρίου από την αίτηση ασφάλισης ο συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα εναντίωσης το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 1 μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου. Επιπλέον, σε περίπτωση που δεν παραληφθούν με το ασφαλιστήριο οι Όροι του Ασφαλιστηρίου ή το Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών ο συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα σε διάστημα 14 ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης. Εκτός από το Δικαίωμα Εναντίωσης στις παραπάνω 2 περιπτώσεις, ο συμβαλλόμενος έχει και το Δικαίωμα Υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της εξ αποστάσεως σύμβασης ασφάλισης ή την ημέρα παραλαβής των συμβατικών όρων της σύμβασης ασφάλισης. 

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων «Εναντίωσης» και «Υπαναχώρησης» ο συμβαλλόμενος πρέπει να αποστείλει με συστημένη επιστολή συμπληρωμένη την δήλωση «Εναντίωσης» ή  «Υπαναχώρησης» σύμφωνα με τα υποδείγματα που είναι διαθέσιμα τόσο στον ιστότοπο www.alphasafeauto.gr  στην ενότητα «Έντυπα» όσο και στο ασφαλιστήριο το οποίο παραλαμβάνει ταχυδρομικώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασφάλισης. 

Με την άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα και για τα δύο μέρη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την Εταιρεία της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον συμβαλλόμενο. Σε περίπτωση μη άσκησης του «Δικαιώματος Εναντίωσης»  ή του «Δικαιώματος Υπαναχώρησης», η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει από τον χρόνο σύναψής της.
 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία Generali Hellas Α.Α.Ε., Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 117 45 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 941401000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος.