Αστική Ευθύνη

Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες

Θα αποζημιώσουμε τους παθόντες τρίτους ή τους δικαιούχους τους μέχρι το ασφαλισμένο κεφάλαιο για κάθε νόμιμη απαίτησή τους εναντίον του ασφαλισμένου, για τραυματισμό που θα προκληθεί από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Στους παθόντες τρίτους περιλαμβάνονται και οι συνεπιβάτες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου.

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο της καλύψεως ορίζεται από τη Νομοθεσία και είναι έως Ευρώ 1.220.000 ανά άτομο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της κάλυψης αστικής ευθύνης είναι να μας δηλώσετε όλους του οδηγούς που δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος ηλικίας τους ή που έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 ετών από τη στιγμή έναρξης της ασφάλισής τους.  Στην περίπτωση που ο οδηγός δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, είστε υποχρεωμένοι να μας καταβάλλεται ειδικό πρόσθετο επασφάλιστρο, όπως προβλέπεται στον σχετικό όρο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.


Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

θα αποζημιώσουμε τους τρίτους για κάθε νόμιμη απαίτησή τους εναντίον του ασφαλισμένου, για υλικές ζημίες που θα προκληθούν από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο της καλύψεως ορίζεται από τη Νομοθεσία και είναι έως Ευρώ 1.220.000 ανά ατύχημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της κάλυψης αστικής ευθύνης είναι να μας δηλώσετε όλους του οδηγούς που δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος ηλικίας τους ή που έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 ετών από τη στιγμή έναρξης της ασφάλισής τους. Στην περίπτωση που ο οδηγός δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, είστε υποχρεωμένοι να μας καταβάλλεται ειδικό πρόσθετο επασφάλιστρο, όπως προβλέπεται στον σχετικό όρο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική