Φυσικά Φαινόμενα

Θα αποζημιώσουμε για τις ζημίες που θα προκληθούν από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιονοθύελλα, χαλάζι ή σεισμό. Το όριο αποζημιώσεως είναι το ελάχιστο μεταξύ της τρεχούσης εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου και του ασφαλισμένου κεφαλαίου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. 

Η κάλυψη για ζημιές από χαλάζι συμφωνείται με απαλλαγή, το ποσό της οποίας αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου. Το όριο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο είναι αυτό που δηλώνεται κατά την αίτηση ασφάλισης το οποίο και αναπροσαρμόζεται κάθε έτος από την Εταιρία. Ειδικά για ζημίες από χαλάζι δεν θα αποζημιώσουμε για ποσό υψηλότερο του 20% της αξίας του αυτοκινήτου και με μέγιστο Ευρώ 7.000
 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική