Κακόβουλες Ενέργειες

θα αποζημιώσουμε για ζημίες που θα προκληθούν αποκλειστικά και μόνο από κακόβουλη ενέργεια τρίτου προσώπου που ενεργεί με σκοπό τον βανδαλισμό ή την δολιοφθορά του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Δεν θα αποζημιώσουμε όμως για ζημίες που προκαλούνται στα ελαστικά του αυτοκινήτου και τους καθρέπτες. 

Το όριο αποζημιώσεως είναι το ελάχιστο μεταξύ της τρεχούσης εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου και του ασφαλισμένου κεφαλαίου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

Το όριο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο είναι αυτό που δηλώνεται κατά την αίτηση ασφάλισης το οποίο και αναπροσαρμόζεται κάθε έτος από την Εταιρία. Επιπλέον, ισχύει απαλλαγή Ευρώ 250 για κάθε περιστατικό.