Κλοπή (ολική / μερική)


 

Θα αποζημιώσουμε τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ολικής αφαιρέσεως του ασφαλισμένου αυτοκινήτου που θα προκληθεί από κλοπή ή ληστεία.

Επιπλέον,  σε περίπτωση μερικής κλοπής θα αποζημιώσουμε για:

α) τις υλικές ζημιές από αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που είναι στερεά προσδεδεμένα στο σώμα του και είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του β) για ζημιές που θα προκληθούν στο όχημα (ίδιες ζημίες) στο διάστημα που το αυτοκίνητο ήταν στην κατοχή του κλέφτη γ)την κλοπή συστήματος ήχου ή/και πλοήγησης, στέρεα προσδεδεμένων στο σώμα του οχήματός σας, τα οποία είχαν τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή του οχήματος.
 
Το όριο αποζημιώσεως είναι το ελάχιστο μεταξύ της τρέχουσας εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου και του ασφαλισμένου κεφαλαίου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Το όριο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο είναι αυτό που δηλώνεται κατά την αίτηση ασφάλισης το οποίο και αναπροσαρμόζεται κάθε έτος από την Εταιρία.