Μεικτή Ασφάλεια

Στη μεικτή ασφάλεια θα αποζημιώσουμε για ζημίες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου που θα προκληθούν αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατάπτωση αυτού.

Το όριο αποζημιώσεως είναι το ελάχιστο μεταξύ της τρεχούσης εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου και του ασφαλισμένου κεφαλαίου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Το όριο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο είναι αυτό που δηλώνεται κατά την αίτηση ασφάλισης το οποίο και αναπροσαρμόζεται κάθε έτος από την Εταιρία.

Η κάλυψη της μεικτής ασφάλειας συμφωνείται με απαλλαγή η οποία μπορεί να είναι Ευρώ 600 ή Ευρώ 1.000 ή Ευρώ 1.500 ή Ευρώ 2.000