Οδική βοήθεια σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί εξαιτίας ατυχήματος ή ζημίας καλυπτόμενης από το ασφαλιστήριο θα φροντίσουμε για τη μεταφορά του στο πλησιέστερο συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου εντός των ορίων του νομού ακινητοποίησης.

 Εάν η ακινητοποίηση του αυτοκινήτου γίνει στο εξωτερικό, τα καλυπτόμενα έξοδα ρυμούλκησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 150.