Προστασία Αξίας Οχήματος

Θα αποζημιώσουμε για τις καλύψεις ολικής κλοπής ή ολικής καταστροφής του ασφαλισμένου αυτοκινήτου από πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες και ίδιες ζημίες υπολογίζοντας ως αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου την αξία του ως καινούριο ακριβώς πριν συμβεί η ζημία, με βάση τον επίσημο τιμοκατάλογο που ισχύει στην Ελλάδα από την επίσημη αντιπροσωπεία του κατασκευαστή με μέγιστο το ασφαλισμένο κεφάλαιο όπως αυτό αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου. 

Η κάλυψη προσφέρεται μόνο εφόσον το αυτοκίνητο είναι καινούριο, δηλαδή η ημερομηνία ενάρξεως της ασφάλισης δεν απέχει περισσότερες από 30 ημέρες από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας.