Προστασία Παλαιότητας Ανταλλακτικών

Εφόσον η ηλικία του αυτοκινήτου δεν ξεπερνάει τα πέντε έτη δεν θα επιβαρύνουμε με ποσοστό παλαιότητας επί της αξίας των καινούριων ανταλλακτικών, μετά από ζημία που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.