Φιλική Δήλωση

Γρήγορη και άμεση αποζημίωση

Ο Φιλικός Διακανονισμός (Φιλική Δήλωση) είναι ένα σύστημα για εύκολη και άμεση αποζημίωση όπου σε περίπτωση ατυχήματος (υλική ζημιά έως 6.500€ ή / και σωματική βλάβη έως 30.000€ συνολικά και έως 12.000€ ανά άτομο) εάν είστε ο αναίτιος ή ο κατά 50% συνυπαίτιος έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε να αποζηµιωθείτε από τη δική σας ασφαλιστική εταιρεία.

Τα δύο εμπλεκόμενα μέρη συμπληρώνουν το έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού (Φιλική Δήλωση) προσκομίζοντάς το στην ασφαλιστική τους εταιρία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και τα δύο αυτοκίνητα να είναι ασφαλισµένα σε εταιρείες που συμμετέχουν στο Σύστηµα Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών.

Δείτε ποιες ασφαλιστικές εταιρίες, μαζί με την AXA, συμμετέχουν στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών.

 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία ΑΧΑ Ασφαλιστική ΑΕ, Μιχαλακοπούλου 48, 11528 Αθήνα, Τηλ: 210 726 8000, FAX: 210 726 8121, Α.Φ.Μ.: 094005265 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε:12850/5/Β/86/30 Γ.Ε.ΜΗ:232201000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος