Φιλική Δήλωση

Γρήγορη και άμεση αποζημίωση

Ο Φιλικός Διακανονισμός είναι ένα σύστημα για εύκολη και άμεση αποζημίωση όπου σε περίπτωση ατυχήματος (υλική ζημία έως Ευρώ 6.500 ή / και σωματική βλάβη έως Ευρώ 30.000 συνολικά και έως Ευρώ 12.000 ανά άτομο) εάν είστε ο αναίτιος ή ο κατά 50% συνυπαίτιος έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε να αποζηµιωθείτε από τη δική σας ασφαλιστική εταιρία.

Τα δύο εμπλεκόμενα μέρη συμπληρώνουν το έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού προσκομίζοντάς το στην ασφαλιστική τους εταιρία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και τα δύο αυτοκίνητα να είναι ασφαλισµένα σε εταιρίες που συμμετέχουν στο Σύστηµα Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών.

Δείτε ποιες ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών.

 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική