Πληροφόρηση Καταναλωτή

Σε αυτήν τη σελίδα σας παρέχουμε τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για το υπό σύναψη ασφαλιστήριο με την Generali Hellas A.A.E. και καθορίζονται από τη νομοθεσία (άρθρο 150 Ν. 4364/2016 και άρθρο 4α του Ν. 2251/1994).

 Ι. Πληροφορίες που αφορούν την Generali Hellas A.A.E. ως φορέα μέσου επικοινωνίας εξ’ αποστάσεως και Ασφαλιστή

·      Επωνυμία: Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία

·      Σκοπός: Α. Ασφαλίσεις Ζωής και Ζημιών και Β. Αντασφαλίσεις Ζημιών

·      Νομική μορφή: Ανώνυμος Εταιρεία

·      Κράτος καταγωγής: Ελλάδα

·      Διεύθυνση της έδρας: Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40 11745 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 809 6100 και 18112, Fax: +30 210 809 6367, Website: www.generali.gr, Ε-mail: customer@generali.gr.

 Εμπορικό/Αντίστοιχο δημόσιο μητρώο:

·      Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 25081/05/Β/91/22,

·      Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 094327684, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

·      Αριθμός Μητρώου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ): 71050/20-4-1940

·      Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.): 941401000

·      Εποπτεύουσα αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος

 ΙΙ. Πληροφορίες που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη και τα ασφάλιστρα


Το προϊόν ασφάλισης αυτοκινήτου, το οποίο προσφέρεται μέσω του ιστότοπου www.alphasafeauto.gr ονομάζεται Alpha Safe Auto, δίδεται μόνο για Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα (Ε.Ι.Χ.), και παρέχει τέσσερα διαφορετικά προγράμματα καλύψεων
  • Regular (το απλό πρόγραμμα με τις ελάχιστες καλύψεις, όπως Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα, Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, Φροντίδα Ατυχήματος, Φροντίδα Ατυχήματος με Ρυμούλκηση).
  • Regular Plus (με επιλέον καλύψεις από το Regular, όπως Θραύση κρυστάλλων, Οδική Βοήθεια, Νομική προστασία).
  • Value (με επιπλέον καλύψεις από το Regular, όπως Πυρκαγιά ασφαλισμένου οχήματος, Ολική κλοπή, Θραύση Κρυστάλλων, Οδική Βοήθεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Φυσικά φαινόμενα που θα προκαλέσουν ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα).
  • Value Plus (με επιπλέον καλύψεις από το Value, όπως Μερική Κλοπή, Κακόβουλες Ενέργειες, Αυτοκίνητο αντικατάστασης).
Οι κάτοχοι οχημάτων μπορούν να ασφαλίσουν το αυτοκίνητό τους, στο www.alphasafeauto.gr, επιλέγοντας το πακέτο που τους ταιριάζει. Μέσω του συγκεκριμένου ιστότοπου γίνεται η εξόφληση των ασφαλίστρων, είτε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, είτε μέσω Alpha Web Banking. Πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος Alpha Safe Auto παρέχονται τόσο από το τηλέφωνο όσο και τον ιστότοπο.

  1. Δυνατότητα υπολογισμού ασφαλίστρου (προσφορά ασφάλισης) παρέχεται μέσω του ιστότοπου www.alphasafeauto.gr καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 18112, 210 809 6100. Ωστόσο, εξ’αποστάσεως αίτημα ασφάλισης μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μέσω του ιστότοπου.
  2. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασφάλισης, ο πελάτης ενημερώνει τα απαιτούμενα πεδία τα οποία εμφανίζονται στην σχετική ιστοσελίδα. Επιπλέον, πριν την αποστολή του αιτήματος ασφάλισης ο πελάτης έχει πρόσβαση σε όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία έγγραφα για την κατανόηση του προϊόντος με το οποίο πρόκειται να ασφαλιστεί και συγκεκριμένα του όρους ασφάλισης, το παρόν έντυπο, δήλωση ζημιάς και αιτήματος αποζημίωσης.
  3. Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων γίνεται με βάση τα στοιχεία που δηλώνει ο πελάτης. Ενδεικτικά, τα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν το ύψος του ασφαλίστρου είναι ηλικία και τα χρόνια κατοχής άδειας οδήγησης του οδηγού και του ιδιοκτήτη, η ηλικία του οχήματος, τα κυβικά του οχήματος, η αξία του οχήματος, η περιοχή κίνησης του οχήματος, ο αριθμός ζημιών του οχήματος και τα λοιπά στοιχεία όπως ισχύουν κάθε φορά στο τιμολόγιο της Generali.
  4. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή και ο Ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιούν στην Generali κάθε μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου οχήματος ή των στοιχείων του οδηγού τα οποία και επηρεάζουν τόσο την αποδοχή της ασφάλισης όσο και τον υπολογισμό του ασφαλίστρου.
  5. Η καταβολή χρημάτων χωρίς τη χορήγηση εγγράφων δεν γεννά υποχρέωση για την έκδοση ασφαλιστηρίου, ούτε άλλη υποχρέωση, εκτός από την επιστροφή χρημάτων.

 ΙΙ. Πληροφορίες που αφορούν τη σύμβαση

Τρόπος και χρόνος διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων

Α. Σχετικά με τα αιτήματα: Ο συμβαλλόμενος ή τα ασφαλισμένα μέλη μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα:

α. συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://www.generali.gr/el/epikoinwnia/

β. αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση customer@generali.gr,

γ. αποστέλλοντας fax στο +30 210 809 6367 δ. ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά στα στοιχεία της Εταιρείας που αναφέρονται παραπάνω.

Β. Σχετικά με τα παράπονα: Ο συμβαλλόμενος ή τα ασφαλισμένα μέλη μπορούν να υποβάλλουν παράπονα:

α. συμπληρώνοντας τη φόρμα υποβολής παραπόνου που βρίσκεται στον ιστότοπο της Εταιρείας στο σύνδεσμο: https://www.generali.gr/el/ypovolh-paraponwn/

β. επικοινωνώντας με το Τμήμα Παραπόνων είτε μέσω τηλεφώνου στο +30 210 726 8328 είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaintsdepartment@generali.gr

γ. αποστέλλοντας fax στο +30 210 809 6367

δ. ταχυδρομικά προς το Τμήμα Παραπόνων Generali, Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα.

Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων – Αιτιάσεων

Εντός 30 ημερών από την ημέρα παραλαβής του παραπόνου σας, θα σας αποστείλουμε έγγραφη και αιτιολογημένη απάντηση. Εάν δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε απάντηση εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου, θα σας εξηγήσουμε τους λόγους καθυστέρησης αναφέροντας κατά προσέγγιση τον εκτιμούμενο χρόνο ολοκλήρωσης. Σε περίπτωση που η απάντηση της Εταιρείας δεν ικανοποιεί ή καλύπτει το παράπονο ή θέμα που σας αφορά, μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες Αρχές (ενδεικτικά):

Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250, Αθήνα
Τηλ.: 210 32 05 222, 210 32 05 223
Fax: 210 32 05 437-8

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
Tηλ.: 1520
Fax: 210 38 43 549

Συνήγορος του Καταναλωτή
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα
Τηλ.: 210 64 60 862, 210 64 60 814, 210 64 60 612, 210 64 60 734, 210 64 60 458
Fax: 210 64 60 414

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
Στουρνάρη 17, 10683, Αθήνα
Τηλ.: 210 33 04 444
Fax.: 210 33 00 591

Διευκρίνιση: Η ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων δε διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεων του διαμαρτυρόμενου.

2. Δικαίωμα πρόωρης ή μονομερούς λύσης της εξ ’αποστάσεως ασφαλιστικής σύμβασης

Η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί οποτεδήποτε να ακυρωθεί από την Generali ή από το Συμβαλλόμενο/Λήπτη της ασφάλισης.

Συγκεκριμένα:

2.1. Ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωση που επιδίδεται με απόδειξη στην Generali ή σε εξουσιοδοτημένο διαμεσολαβητή.

2.2. Η Generali μπορεί, με γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο εάν παραβιαστεί αποδεδειγμένα ουσιώδης όρος της. Με τη δήλωση της καταγγελίας, που επιδίδεται με επιστολή ή άλλη απόδειξη, γνωστοποιείται ότι η ασφαλιστική σύμβαση θα λυθεί μέσα σε 30 ημέρες μετά την επίδοση της καταγγελίας εάν δε συμμορφωθεί ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης με τον ουσιώδη όρο που παραβιάστηκε.
Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή θα θεωρείται η τελευταία διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην Generali είτε κατά τη σύναψη της εξ αποστάσεως ασφάλισης ή μεταγενέστερα εγγράφως.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας για το σύνολο των καλύψεων του ασφαλιστηρίου επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνησή του Συμβαλλόμενου/Λήπτη της ασφάλισης να την παραλάβει ή την μη ανεύρεσή στις διευθύνσεις κατοικίας ή διαμονής που αναφέρονται παραπάνω ή τη μη προσέλευσή στο Ταχυδρομείο για την παραλαβή της, εκτός αν αποδείξει ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης ότι, χωρίς υπαιτιότητά, δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει γνώση της καταγγελίας.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης εφόσον έχουν καταβληθεί.

 3. Κράτος στη νομοθεσία του οποίου βασίζεται η Εταιρεία για τη δημιουργία σχέσεων με τον καταναλωτή:

Ελλάδα

 4. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Εφαρμοστέο Δίκαιο που θα διέπει την ασφαλιστική σύμβαση θα είναι το Ελληνικό, Για κάθε διαφορά τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 5. Γλώσσα

Η γλώσσα στην οποία διατυπώνονται οι όροι του ασφαλιστηρίου, η απαιτούμενη από τη Νομοθεσία εκ των προτέρων πληροφόρηση του καταναλωτή, καθώς και η γλώσσα στην οποία η Generali αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικοινωνεί με τον Συμβαλλόμενο/Λήπτη της ασφάλισης κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης είναι η ελληνική.

 6. Επικοινωνία

Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία, η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται είτε με επιστολή είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία (fax) ή με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που μας έχει δηλώσει ο πελάτης εγγράφως ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμεί μέσω αυτών να συναλλάσσεται με την Εταιρεία. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται στην καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης σε περίπτωση που παραβιαστεί αποδεδειγμένα ουσιώδης όρος αυτής από τον πελάτη, όπου η επικοινωνία με τον πελάτη θα γίνεται με γραπτή δήλωση.
Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει δηλώσει ως διεύθυνση γραπτής επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποιαδήποτε γνωστοποίηση/επικοινωνία προς αυτόν θα αποστέλλεται στην διεύθυνση αυτή. Ως διεύθυνση θα θεωρείται η τελευταία διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης γραπτά. Ο πελάτης έχει υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία άμεσα για οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει σε αυτήν (ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση), ώστε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία μαζί του.

 7. Δικαίωμα Εναντίωσης, Δικαίωμα Υπαναχώρησης και πρακτικές οδηγίες για την άσκησή τους

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε περίπτωση που κατά την παραλαβή του ασφαλιστηρίου διαπιστωθεί παρέκκλιση των στοιχείων του ασφαλιστηρίου από την αίτηση ασφάλισης ο
συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα εναντίωσης το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 1 μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου. Επιπλέον σε περίπτωση που δεν παραληφθούν με το ασφαλιστήριο οι Όροι του Ασφαλιστηρίου ή τοΕνημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών ο
συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα σε διάστημα 14 ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης.
Εκτός από το Δικαίωμα Εναντίωσης στις παραπάνω 2 περιπτώσεις ο συμβαλλόμενος έχει και το Δικαίωμα Υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της εξ αποστάσεως σύμβασης ασφάλισης ή την ημέρα παραλαβής των
συμβατικών όρων της σύμβασης ασφάλισης.
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων «Εναντίωσης» και «Υπαναχώρησης» ο
συμβαλλόμενος πρέπει να αποστείλει με συστημένη επιστολή συμπληρωμένη την δήλωση
«Εναντίωσης» ή «Υπαναχώρησης» στη διεύθυνση του Ασφαλιστή (Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα), σύμφωνα με τα υποδείγματα που είναι διαθέσιμα στο ασφαλιστήριο το οποίο παραλαμβάνει ηλεκτρονικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασφάλισης.
Με την άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα και για τα δύο μέρη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την Εταιρεία της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον συμβαλλόμενο. Σε περίπτωση μη άσκησης του «Δικαιώματος Εναντίωσης» ή του «Δικαιώματος Υπαναχώρησης», η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει από τον χρόνο σύναψής της.
Επισημαίνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση για το συμβαλλόμενο. 8. Έναρξη, Διάρκεια και Ανανέωση Ασφαλιστηρίου

Η ασφάλιση:

·      Αρχίζει μετά την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφάλιστρου από τον πελάτη, πριν από την οποία η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να παραδώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το οριστικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη, η οποία έχει δηλωθεί κατά διαδικασία ασφάλισης.

·      Ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ανανεώνεται αυτόματα.

·      Μπορεί να ανανεωθεί μόνο μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, δηλαδή το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης, στη βάση προσφοράς ανανέωσης που έχει υποβάλλει η Εταιρεία και την οποία έχει αποδεχτεί ο πελάτης. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να αποστείλει την προσφορά ανανέωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις επόμενες ανανεώσεις μετά την πρώτη.

 9. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με τον Ασφαλιστή, ο συμβαλλόμενος μπορεί να προσφεύγει στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος έχει συσταθεί με τον ν. 3297/2004, ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρισμένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 1421).

 10. Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας https://webgate.ec.europa.eu/odr , όπου ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά την καταγγελία του μέσω ειδικής πλατφόρμας και να συμφωνήσει με τον καταγγελλόμενο προμηθευτή ποιος από τους αναγνωρισμένους φορείς επίλυσης διαφορών θα αναλάβει την εξωδικαστική επίλυση της καταναλωτικής διαφοράς, η διεκπεραίωση της οποίας θα γίνεται εντός 90 ημερών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου από τον φορέα εναλλακτικής επίλυσης.


 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία Generali Hellas Α.Α.Ε., Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 117 45 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 941401000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος.