Πληροφόρηση Καταναλωτή

Δικαίωμα Εναντίωσης, Δικαίωμα Υπαναχώρησης και πρακτικές οδηγίες για την άσκησή τους

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε περίπτωση που κατά την παραλαβή του ασφαλιστηρίου διαπιστωθεί παρέκκλιση των στοιχείων του ασφαλιστηρίου από την αίτηση ασφάλισης ο συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα εναντίωσης το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 1 μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου. Επιπλέον σε περίπτωση που δεν παραληφθούν με το ασφαλιστήριο οι Όροι του Ασφαλιστηρίου ή το  Ενημερωτικό  Έντυπο Πληροφοριών ο συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα σε διάστημα 14 ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης.

Εκτός από το Δικαίωμα Εναντίωσης στις παραπάνω 2 περιπτώσεις ο συμβαλλόμενος έχει και το Δικαίωμα Υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της εξ αποστάσεως σύμβασης ασφάλισης ή την ημέρα παραλαβής των συμβατικών όρων της σύμβασης ασφάλισης.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων «Εναντίωσης» και «Υπαναχώρησης» ο συμβαλλόμενος πρέπει να αποστείλει με συστημένη επιστολή συμπληρωμένη την δήλωση «Εναντίωσης» ή «Υπαναχώρησης» στη διεύθυνση του Ασφαλιστή (Μιχαλακοπούλου αρ. 48, ΤΚ 11528 Αθήνα), σύμφωνα με τα υποδείγματα που είναι διαθέσιμα τόσο στον ιστότοπο www.alphasafeauto.gr στην ενότητα «Έντυπα» όσο και στο ασφαλιστήριο το οποίο παραλαμβάνει ταχυδρομικώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασφάλισης. 

Με την άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα και για τα δύο μέρη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την Εταιρεία της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον συμβαλλόμενο. Σε περίπτωση μη άσκησης του «Δικαιώματος Εναντίωσης» ή του «Δικαιώματος Υπαναχώρησης», η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει από τον χρόνο σύναψής της.

Επισημαίνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση για το συμβαλλόμενο.

Έναρξη, Διάρκεια και Ανανέωση ΑσφαλιστηρίουΗ ασφάλιση: 
Αρχίζει μετά την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφάλιστρου από τον πελάτη, πριν από την οποία η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να παραδώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το οριστικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του πελάτη, η οποία έχει δηλωθεί κατά διαδικασία ασφάλισης. 
Ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν ανανεώνεται ούτε παρατείνεται αυτόματα. 
Μπορεί να ανανεωθεί μόνο μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, δηλαδή το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης, στη βάση προσφοράς ανανέωσης που έχει υποβάλλει η Εταιρεία και την οποία έχει αποδεχτεί ο πελάτης. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να αποστείλει την προσφορά ανανέωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις επόμενες ανανεώσεις μετά την πρώτη.  
Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου είναι 6 μήνες επιλέγοντας εξάμηνο τρόπο εξόφλησης των ασφαλίστρων. 


Δικαίωμα πρόωρης ή μονομερούς λύσης της εξ' αποστάσεων ασφαλιστικής σύμβασης

Η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί οποτεδήποτε να ακυρωθεί από την ΑΧΑ Ασφαλιστική ή από τον Συμβαλλόμενο/Λήπτη της ασφάλισης. 

Συγκεκριμένα:

  • Ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωση που επιδίδεται με απόδειξη στην ΑΧΑ Ασφαλιστική ή σε εξουσιοδοτημένο διαμεσολαβητή. Για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης και για τις λοιπές καλύψεις του ασφαλιστηρίου τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία επίδοσής της στην ΑΧΑ Ασφαλιστική.
  • Η ΑΧΑ Ασφαλιστική μπορεί, με γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο εάν παραβιαστεί αποδεδειγμένα ουσιώδης όρος της. Με τη δήλωση της καταγγελίας, που επιδίδεται με επιστολή ή άλλη απόδειξη, γνωστοποιείται ότι η ασφαλιστική σύμβαση θα λυθεί μέσα σε 30 ημέρες μετά την επίδοση της καταγγελίας εάν δε συμμορφωθεί ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης με τον ουσιώδη όρο που παραβιάστηκε.

Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή θα θεωρείται η τελευταία διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην ΑΧΑ Ασφαλιστική είτε κατά τη σύναψη της εξ αποστάσεως ασφάλισης ή μεταγενέστερα εγγράφως.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας για το σύνολο των καλύψεων του ασφαλιστηρίου επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνησή του Συμβαλλόμενου/Λήπτη της ασφάλισης να την παραλάβει ή την μη ανεύρεσή στις διευθύνσεις κατοικίας ή διαμονής που αναφέρονται παραπάνω ή τη μη προσέλευσή στο Ταχυδρομείο για την παραλαβή της, εκτός αν αποδείξει ο Συμβαλλόμενου/Λήπτης ότι, χωρίς υπαιτιότητά, δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει γνώση της καταγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης εφόσον έχουν καταβληθεί.Εξωδικαστική επίλυση διαφορών 

Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με τον Ασφαλιστή, ο συμβαλλόμενος μπορεί να προσφεύγει στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος έχει συσταθεί με τον ν. 3297/2004, ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρισμένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 1421).

Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών 

Για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της  ιστοσελίδας https://webgate.ec.europa.eu/odr, όπου ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά την καταγγελία του μέσω ειδικής πλατφόρμας και να συμφωνήσει με τον καταγγελλόμενο προμηθευτή ποιός από τους αναγνωρισμένους φορείς επίλυσης διαφορών θα αναλάβει την εξωδικαστική επίλυση της καταναλωτικής διαφοράς, η διεκπεραίωση της οποίας θα γίνεται εντός 90 ημερών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου από τον φορέα εναλλακτικής επίλυσης.

 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία ΑΧΑ Ασφαλιστική ΑΕ, Μιχαλακοπούλου 48, 11528 Αθήνα, Τηλ: 210 726 8000, FAX: 210 726 8121, Α.Φ.Μ.: 094005265 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε:12850/5/Β/86/30 Γ.Ε.ΜΗ:232201000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος